eveswe
  • Hạng ...
  • Ngọc 734
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 2.22
  • Thời gian tham gia 4 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
eveswe0 - 1 cuccu
eveswe0 - 2 vesau
eveswe0 - 4 hannie
eveswe3 - 8 phungtien
eveswe0 - 1 canho
eveswe0 - 1 trannhat