amazon
  • Hạng ...
  • Ngọc 508,642
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 61
  • Chỉ số đam mê 0.03
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có