amazon
  • Hạng ...
  • Ngọc 507,350
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 60
  • Chỉ số đam mê 0.87
  • Thời gian tham gia 9 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có