cothanh
  • Hạng ...
  • Ngọc 385
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 18.92%
  • Chỉ số xã hội 37
  • Chỉ số đam mê 5.68
  • Thời gian tham gia 11 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có