piosama
  • Hạng 65
  • Ngọc 1,608
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 75.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 0.13
  • Thời gian tham gia 6 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
piosama2 - 2 hlynevitngu
piosama3 - 1 kshsiiwnaxk
piosama77 - 58 bigmikeemmingo
piosama8 - 0 yumihisuratreal