pakuda
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 25.00%
  • Chỉ số xã hội 24
  • Chỉ số đam mê 2.70
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có