tinhthanmika
  • Hạng 94
  • Ngọc 1,276
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 0.43
  • Thời gian tham gia 7 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có