trungrpg
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 25.00%
  • Chỉ số xã hội 16
  • Chỉ số đam mê 13.33
  • Thời gian tham gia 4 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có