minhreal23
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 12.00%
  • Chỉ số xã hội 50
  • Chỉ số đam mê 8.94
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có