trantam1352
  • Hạng ...
  • Ngọc 842
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 16.67%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 11.00
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có