letuanahn
  • Hạng ...
  • Ngọc 901
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 12.50%
  • Chỉ số xã hội 8
  • Chỉ số đam mê 6.25
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có