koora
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,075
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 40.00%
  • Chỉ số xã hội 20
  • Chỉ số đam mê 3.47
  • Thời gian tham gia 10 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có