katenhikate2008
  • Hạng ...
  • Ngọc 401
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 15
  • Chỉ số đam mê 0.07
  • Thời gian tham gia 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có