baolaconga
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,060
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 10.00
  • Thời gian tham gia 6 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
baolaconga14 - 11 hiepthong