hamona
  • Hạng ...
  • Ngọc 559
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 4.76%
  • Chỉ số xã hội 21
  • Chỉ số đam mê 0.07
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có