dynha209
  • Hạng ...
  • Ngọc 503
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 6.25%
  • Chỉ số xã hội 16
  • Chỉ số đam mê 10.29
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có