sonccccc
  • Hạng ...
  • Ngọc 875
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 35.71%
  • Chỉ số xã hội 28
  • Chỉ số đam mê 4.70
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có