fushima
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên 1
  • Tỉ lệ thắng 18.75%
  • Chỉ số xã hội 16
  • Chỉ số đam mê 11.00
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có