phant0m
  • Hạng ...
  • Ngọc 590
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 10
  • Chỉ số đam mê 8.56
  • Thời gian tham gia 10 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có