phunguyenelx1
  • Hạng ...
  • Ngọc 406
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 12
  • Chỉ số đam mê 7.75
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có