dendi7589
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 70.83%
  • Chỉ số xã hội 24
  • Chỉ số đam mê 9.15
  • Thời gian tham gia 8 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có