sadcat
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,015
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 0.86
  • Thời gian tham gia 8 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có