pqtunq
  • Hạng ...
  • Ngọc 919
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 3.50
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
pqtunq0 - 3 maddison
pqtunq0 - 3 thaygiaohung
pqtunq2 - 1 tinatina