poyoyo8426
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,018
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 12
  • Chỉ số đam mê 3.71
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có