phuthuycanchien
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên 2
  • Tỉ lệ thắng 22.73%
  • Chỉ số xã hội 22
  • Chỉ số đam mê 5.43
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có