aizensosuke
  • Hạng ...
  • Ngọc 980
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 20.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 1.71
  • Thời gian tham gia 10 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có