doori
  • Hạng ...
  • Ngọc 770
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 18
  • Chỉ số đam mê 23.00
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có