khoiragna
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 25.00%
  • Chỉ số xã hội 8
  • Chỉ số đam mê 1.60
  • Thời gian tham gia 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có