finnspb2vn
  • Hạng ...
  • Ngọc 798
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 25.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 3.00
  • Thời gian tham gia 10 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
finnspb2vn1 - 2 minhmomxinh
finnspb2vn2 - 1 meotaitho
finnspb2vn1 - 13 totoro
finnspb2vn2 - 2 doori