neverletmewin
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 35.90%
  • Chỉ số xã hội 39
  • Chỉ số đam mê 7.58
  • Thời gian tham gia 10 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có