soralita
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 44.44%
  • Chỉ số xã hội 18
  • Chỉ số đam mê 4.86
  • Thời gian tham gia 8 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có