tinatina
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 12.12%
  • Chỉ số xã hội 33
  • Chỉ số đam mê 6.43
  • Thời gian tham gia 10 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có