camdau
  • Hạng ...
  • Ngọc 558
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 10
  • Chỉ số đam mê 0.20
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
camdau0 - 7 crystal
camdau0 - 1 loclatoi
camdau0 - 2 lovewinter
camdau0 - 2 lucky
camdau0 - 1 yoshida
camdau0 - 1 nhabanbo
camdau0 - 2 phuongxoan
camdau0 - 1 phuongminh
camdau0 - 1 qindy
camdau7 - 16 conhihi