baovodoi123
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,020
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 22.00
  • Thời gian tham gia 6 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
baovodoi12313 - 12 hiepthong