hiepthong
  • Hạng ...
  • Ngọc 878
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 5.50
  • Thời gian tham gia 10 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hiepthong11 - 14 baolaconga
hiepthong12 - 13 baovodoi123
hiepthong0 - 1 hihi112
hiepthong0 - 1 binhphonui