hththao00
  • Hạng ...
  • Ngọc 824
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 11.00
  • Thời gian tham gia 6 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hththao000 - 8 nammien
hththao000 - 1 khoailangnuong
hththao000 - 1 buomchua
hththao000 - 1 mrboo
hththao000 - 1 dannyvnn