chaienn26
  • Hạng ...
  • Ngọc 977
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 44.44%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 8.00
  • Thời gian tham gia 10 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có