navizto
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 26.92%
  • Chỉ số xã hội 26
  • Chỉ số đam mê 6.13
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có