sthswrong
  • Hạng ...
  • Ngọc 235
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 9.68%
  • Chỉ số xã hội 31
  • Chỉ số đam mê 0.47
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có