minhmomxinh
  • Hạng ...
  • Ngọc 791
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 24
  • Chỉ số đam mê 2.46
  • Thời gian tham gia 10 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có