ngoctin
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 28.57%
  • Chỉ số xã hội 42
  • Chỉ số đam mê 8.95
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có