hiep2156az
  • Hạng ...
  • Ngọc 744
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 17.00
  • Thời gian tham gia 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hiep2156az0 - 4 cuccu
hiep2156az0 - 4 giodaingan
hiep2156az2 - 7 quachdozz