fuzang
  • Hạng ...
  • Ngọc 800
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 15
  • Chỉ số đam mê 3.86
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có