nhimcoi100120
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 21.62%
  • Chỉ số xã hội 37
  • Chỉ số đam mê 14.22
  • Thời gian tham gia 10 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có