nhimcoi100120
  • Hạng ...
  • Ngọc 946
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 40.00%
  • Chỉ số xã hội 10
  • Chỉ số đam mê 7.00
  • Thời gian tham gia 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có