qhis123
  • Hạng ...
  • Ngọc 659
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 20.00%
  • Chỉ số xã hội 15
  • Chỉ số đam mê 16.50
  • Thời gian tham gia 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có