zaynie
  • Hạng ...
  • Ngọc 995
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 8
  • Chỉ số đam mê 1.40
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có