postmalone
  • Hạng ...
  • Ngọc 792
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 12
  • Chỉ số đam mê 7.75
  • Thời gian tham gia 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có