tungprovip03
  • Hạng 205
  • Ngọc 1,110
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 55.56%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 10.40
  • Thời gian tham gia 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có