huynhthanhnha192
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 14.00
  • Thời gian tham gia 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huynhthanhnha1920 - 5 tonngokhong9
huynhthanhnha1923 - 6 lazytomcat