lebaokhang
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 86.49%
  • Chỉ số xã hội 37
  • Chỉ số đam mê 44.20
  • Thời gian tham gia 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có