kaikento
  • Hạng ...
  • Ngọc 648
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 16.67%
  • Chỉ số xã hội 12
  • Chỉ số đam mê 2.50
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có